ชื่อหนังสือ สรุปรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 102 ก - ส 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ , 2556
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
สารสังเขป สรุปรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง) สรุปภารกิจและการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน
วันที่บันทึกข้อมูล 16/07/2556
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1สรุปรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง) สรุปภารกิจและการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน 15020400013801_0.pdf