ชื่อหนังสือ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยุ่บำรุง) เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 102 ก - น 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ , 2556
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
สารสังเขป นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยุ่บำรุง) เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม
วันที่บันทึกข้อมูล 11/07/2556
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยุ่บำรุง) เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม 24020400013800_0.pdf