ชื่อหนังสือ รายงานการศึกษาส่วนบุคคล การประเมินผลสำเร็จของโครงการส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ป่น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ บุญเลิศ ธีระตระกูล
ชนิดเอกสาร TH
ภาษา ไทย
เลขหมู่ 12/15 19.04.2 ส 563 ร 2555
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : , 2555
ลักษณะทางกายภาพ 52 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ
สารสังเขป ความหมายของคำว่าแรงงาน,ตลาดแรงงานและการจ้างงาน,การบริหารแรงงานไทย,ปัญหาการบริหารแรงงานไทย,แนวทางแก้ไขปัญหา,ความหมายและประเภทของการเคลื่อนย้ายแรงงาน,ระบบราชการแบบไม่เป็นทางการ,การจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ,กฎหมายแรงงานที่บังคับใชัในปัจจุบัน,กระบวนการส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ,ปัญหาการไปทำงานในประเทศแถบตะวันออกกลาง,การจัดส่งแรงงานไปไต้หวัน,อุปสรรคและปัญหาในการส่งแรงงานไทยไปไต้หวัน,การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการในต่างประเทศ,กระบวนการภายในประเทศ
วันที่บันทึกข้อมูล 06/01/2557
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 46020400013396_0.pdf
2ความหมายของคำว่าแรงงาน,ตลาดแรงงานและการจ้างงาน,การบริหารแรงงานไทย,ปัญหาการบริหารแรงงานไทย,แนวทางแก้ไขปัญหา,ความหมายและประเภทของการเคลื่อนย้ายแรงงาน,ระบบราชการแบบไม่เป็นทางการ,การจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ,กฎหมายแรงงานที่บังคับใชัในปัจจุบัน1-4061020400013396_1.pdf
3บรรณานุกรม/ภาคผนวก41-5230020400013396_2.pdf