ชื่อหนังสือ รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน ประจำปีงบประมาณ 2557
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 903 ก - ร 2557
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2557
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน ประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่บันทึกข้อมูล 14/11/2556
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน ประจำปีงบประมาณ 2557 313020400013240_15.xls