ชื่อหนังสือ แผนงาน4 ผลผลิตที่1 กิจกรรมที่ 1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ ปีงบประมาณ 2557
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 903 ก - ร 2557
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2557
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป แผนงาน4 ผลผลิตที่1 กิจกรรมที่ 1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ ปีงบประมาณ 2557
วันที่บันทึกข้อมูล 14/11/2556
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แผนงาน4 ผลผลิตที่1 กิจกรรมที่ 1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ ปีงบประมาณ 2557 1258020400013233_17.xls