ชื่อหนังสือ อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมการจัดหางาน กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 002 ก - ค 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2556
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 7, 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
สารสังเขป อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน,กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ อำนาจหน้าที่กรมการจัดหางาน
วันที่บันทึกข้อมูล 14/10/2556
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน19403020400013121_0.pdf
2กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ อำนาจหน้าที่กรมการจัดหางาน67020400013121_1.pdf