ชื่อหนังสือ โครงสร้างและการจัดการองค์กรส่วนราชการกรมการจัดหางาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 701 ก - ค 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ , 2556
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 7, 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
สารสังเขป โครงสร้างและการจัดการองค์กรส่วนราชการกรมการจัดหางาน,โครงสร้างและการจัดการองค์กรหน่วยงาน ประกาศราชกิจจานุเบกษา ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๑
วันที่บันทึกข้อมูล 14/10/2556
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1โครงสร้างและการจัดการองค์กรส่วนราชการกรมการจัดหางาน6390020400013120_0.pdf
2โครงสร้างและการจัดการองค์กรหน่วยงาน ประกาศราชกิจจานุเบกษา ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๑1288020400013120_1.pdf