ชื่อหนังสือ อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ อำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมการจัดหางาน กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 002 ก - ค 2555
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2555
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 7, 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
สารสังเขป อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน,กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ อำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน
วันที่บันทึกข้อมูล 14/10/2556
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน758020400013119_0.pdf
2กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ อำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน611020400013119_1.pdf