ชื่อหนังสือ สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมการจัดหางาน กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 003 ก - ค 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2556
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 7, 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
สารสังเขป สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน
วันที่บันทึกข้อมูล 14/10/2556
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน2247020400013116_0.pdf