ชื่อหนังสือ โครงสร้างและการจัดการองค์กรแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 701 ก - ค 2555
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ , 2555
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 7, 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
สารสังเขป โครงสร้างและการจัดการองค์กรแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน,โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๕๕,วิสัยทัศน์,พันธกิจ,
วันที่บันทึกข้อมูล 10/09/2555
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1โครงสร้างและการจัดการองค์กรแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน685020400013115_0.pdf
2โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๕๕,วิสัยทัศน์,พันธกิจ823020400013115_1.pdf