ชื่อหนังสือ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (Organization Governance - OG)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 102 ก - น 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร , 2556
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
สารสังเขป นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (Organization Governance - OG)
วันที่บันทึกข้อมูล 11/06/2556
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (Organization Governance - OG) 126020400012741_0.pdf