ชื่อหนังสือ ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และตรวจสอบได้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองการเจ้าหน้าที่
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 102 ก - ป 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองการเจ้าหน้าที่ , 2556
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
สารสังเขป ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และตรวจสอบได้
วันที่บันทึกข้อมูล 02/05/2556
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และตรวจสอบได้ 184020400012665_0.pdf