ชื่อหนังสือ ยุทธศาสตร์ที่1 แผนงาน1 ผลผลิตที่1 กิจกรรม1 ยกระดับรายได้ (ประจำปีงบประมาณ 2556)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ร 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2556
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป ยุทธศาสตร์ที่1 แผนงาน1 ผลผลิตที่1 กิจกรรม1 ยกระดับรายได้ (ประจำปีงบประมาณ 2556)
วันที่บันทึกข้อมูล 13/11/2555
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ยุทธศาสตร์ที่1 แผนงาน1 ผลผลิตที่1 กิจกรรม1 ยกระดับรายได้ (ประจำปีงบประมาณ 2556) 666020400012188_13.xls