ชื่อหนังสือ รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน (ประจำปีงบประมาณ 2556)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ร 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2556
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน (ประจำปีงบประมาณ 2556)
วันที่บันทึกข้อมูล 13/11/2555
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน (ประจำปีงบประมาณ 2556) 327020400012186_11.xls