ชื่อหนังสือ แผนงาน2 ผลผลิตที่1 กิจกรรมที่ 1 ในประเทศ (งบประมาณ 2556)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ร 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2556
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป แผนงาน2 ผลผลิตที่1 กิจกรรมที่ 1 ในประเทศ (งบประมาณ 2556)
วันที่บันทึกข้อมูล 19/11/2555
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แผนงาน2 ผลผลิตที่1 กิจกรรมที่ 1 ในประเทศ (งบประมาณ 2556) 1135020400012179_16.xls