ชื่อหนังสือ ในประเทศจำแนกรายจังหวัดปีงบประมาณ 2556
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ร 2556
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2556
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป ในประเทศจำแนกรายจังหวัดปีงบประมาณ 2556
วันที่บันทึกข้อมูล 19/11/2555
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ในประเทศจำแนกรายจังหวัดปีงบประมาณ 2556 1405020400012177_13.xls