ชื่อหนังสือ การวินิจฉัยให้การสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กรณีสมาชิกกองทุนประสบอันตรายจนพิการทุพพลภาพ (ผลงานเรื่องที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ นนทวัตร สุขงาม
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข709 ชก 12.05.6 น 111 ก 2555
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน , 2555
ลักษณะทางกายภาพ 21 หน้า.
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, การไปทำงานต่างประเทศ
สารสังเขป การวินิจฉัยให้การสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศกรณีสมาชิกกองทุนประสบอันตรายจนพิการทุพพลภาพ,พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539,พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ.2528และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน(ฉบับที่3)พ.ศ.2544,ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยกิจการที่จะใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศพ.ศ.2549,ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศพ.ศ.2549
วันที่บันทึกข้อมูล 29/08/2555
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 133020400011873_0.pdf
2การวินิจฉัยให้การสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศกรณีสมาชิกกองทุนประสบอันตรายจนพิการทุพพลภาพ,พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539,พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ.2528และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน(ฉบับที่3)พ.ศ.2544,ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยกิจการที่จะใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศพ.ศ.2549,ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศพ.ศ.2549 142020400011873_1.pdf
3บรรณานุกรม,ภาคผนวก 119020400011873_2.pdf