ชื่อหนังสือ การให้บริการจัดหางานในประเทศแก่คนหางานของศูนย์จัดหางาน (ผลงานเรื่งที่ 1)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ จินดารัตน์ ชะวาจิตร
ชนิดเอกสาร MT
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 710 ชก 12.05.6 จ 468 ก 2554
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ , 2554
ลักษณะทางกายภาพ 34 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลงานวิชาการ, จัดหางานในประเทศ,ความต้องการแรงงาน
สารสังเขป การให้บริการจัดหางานในประเทศแก่คนหางานของศูนย์จัดหางาน,แนวคิดด้านการบริการจัดหางาน,เป้าหมายคุณภาพของการให้บริการจัดหางานในประเทศ,ศูนย์จัดหางาน (E-Job CENTER)
วันที่บันทึกข้อมูล 23/07/2555
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 26020400011697_0.pdf
2การให้บริการจัดหางานในประเทศแก่คนหางานของศูนย์จัดหางาน,แนวคิดด้านการบริการจัดหางาน,เป้าหมายคุณภาพของการให้บริการจัดหางานในประเทศ,ศูนย์จัดหางาน (E-Job CENTER) 65020400011697_1.pdf
3บรรณานุกรม ภาคผนวก 19020400011697_2.pdf