ชื่อหนังสือ ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน 1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ยกระดับรายได้(ประจำปีงบประมาณ 2555)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ร 2555
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2555
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน 1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ยกระดับรายได้(ประจำปีงบประมาณ 2555)
วันที่บันทึกข้อมูล 18/05/2555
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน 1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ยกระดับรายได้(ประจำปีงบประมาณ 2555) 587020400011463_7.xls