ชื่อหนังสือ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 03103-2555
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ร 2555
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2555
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 03103-2555
วันที่บันทึกข้อมูล 18/05/2555
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 03103-2555 420020400011462_6.xls