ชื่อหนังสือ กำหนดงานให้คนต่างด้าวตามมาตราการ 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ทำได้ (ฉบับที่ 6 )
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองงานคนต่างด้าว
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 301.02 ง - ก 2542
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป 3.117 ต.พิเศษ 90 ง ลว 8 ก.ย.2543 , 2543
ลักษณะทางกายภาพ 8 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ, กฎหมายกรมการจัดหางาน
สารสังเขป กำหนดงานให้คนต่างด้าวตามาตรา 12
วันที่บันทึกข้อมูล 17/11/2543