ชื่อหนังสือ พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 309 ก - พ 2528
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2528
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ, 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
สารสังเขป มาตรา 1-40,,มาตรา 1-5,หมวด 1-2,หมวด 3,หมวด 4,หมวด 4-5,หมวด 6,อัตราค่าธรรมเนียม
วันที่บันทึกข้อมูล 15/10/2546
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 151020400001110_0.pdf
2มาตรา 1-5,หมวด 1-21-12201020400001110_1.pdf
3หมวด 313-24173020400001110_2.pdf
4หมวด 4-525-32152020400001110_3.pdf
5หมวด 633-42131020400001110_4.pdf
6อัตราค่าธรรมเนียม43131020400001110_5.pdf