ชื่อหนังสือ จำนวนต่างด้าวคงเหลือ ทำงานในประเทศไทย(ประจำปีงบประมาณ 2555)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ร 2555
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2555
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป จำนวนต่างด้าวคงเหลือ ทำงานในประเทศไทย(ประจำปีงบประมาณ 2555)
วันที่บันทึกข้อมูล 21/11/2554
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1จำนวนต่างด้าวคงเหลือ ทำงานในประเทศไทย(ประจำปีงบประมาณ 2555) 965020400010962_9.xls