ชื่อหนังสือ จำนวนต่างด้าวคงเหลือ ทำงานในประเทศไทย(ประจำปีงบประมาณ 2554)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 104 ก - ร 2553
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2554
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป จำนวนต่างด้าวคงเหลือ ทำงานในประเทศไทย (ประจำปีงบประมาณ 2554)
วันที่บันทึกข้อมูล 02/11/2553
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1จำนวนต่างด้าวคงเหลือ ทำงานในประเทศไทย (ประจำปีงบประมาณ 2554) 1043020400010030_12.xls