หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

กองยุทธศาสตร์และแผนงานจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐


ชื่อเรื่อง : กองยุทธศาสตร์และแผนงานจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

รายละเอียด : กองยุทธศาสตร์และแผนงานจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางาน โดยมีรองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล) เป็นประธานในพิธีเปิด และนางภาวนา ฤกษ์หร่าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ สาระสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

วันที่บันทึกข้อมูล : 11-เม.ย.-2561


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2352233 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558