หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(7) มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

จำนวน 107 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 รายงานผลการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
2 ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พ.ศ. ...//กรมการจัดหางาน
3 การให้สัตยาบันต่อพิธีสารปี ค.ศ.๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐//กรมการจัดหางาน
4 รายงานผลการจัดกิจกรรม "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน"//กรมการจัดหางาน
5 สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนมกราคม ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
6 การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงานและจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติห้กับแรงงานต่างด้าว//กรมการจัดหางาน
7 การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญยชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
8 การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว//กรมการจัดหางาน
9 การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย//กรมการจัดหางาน
10 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน//กระทรวงแรงงาน
11 การร่วมรับรองร่างปฏิญญาบัวโนสไอเรส (Buenos Aires Declaration) ซึ่งเป้นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม Global Conference on the Sustained Eradication of Child Labour ครั้งที่ 4//กระทรวงแรงงาน
12 รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน//กระทรวงแรงงาน
13 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)//กระทรวงแรงงาน
14 รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559//กระทรวงแรงงาน
15 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจำกระทรวงแรงงาน (นายสุเมธ มโหสถ)//กระทรวงแรงงาน
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2335110 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558