หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(7) มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

จำนวน 128 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน การกำหนดค่าบริการและวิธีการให้บริการ การขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้และการเพิกถอน ใบอนุญาต พ.ศ. .... ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓//กรมการจัดหางาน
2 ร่างบันทึกความร่วมมือด้านข้อมูลพื้นฐานการจัดระบบและการพำนักของแรงงานที่มีทักษะ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓//กรมการจัดหางาน
3 รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริหารแรงงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Laboure Admimitistration Center) ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
4 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
5 ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) องค์กรเฉพาะสาขาภายใต้มนตรีแรงงานอาเซียน ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
6 คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติรัฐมนตรี (กระทรวงแรงงาน) ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
7 รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานและการจ้างงาน G20 (LEMM) ณ เมืองมัตสึยามา ประเทศญี่ปุ่น ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
8 ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อร่างปฏิญญาการประชุมรัฐมนตรีแรงงานและการจ้างงาน G20 ค.ศ.2019 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
9 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล และคณะ) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
10 แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
11 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๒ ราย) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
12 รายงานผลการจัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC Lanour Administration Center) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
13 การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
14 ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
15 รายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2469371 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558