หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(7) มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

จำนวน 119 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
2 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน ๒ ราย) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
3 รายงานผลการจัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC Lanour Administration Center) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
4 การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
5 ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
6 รายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
7 การกำหนดอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
8 ของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน ปี ๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
9 ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. .... ของกระทรวงแรงงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
10 การพิจารณาเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเข้ามาทำงานตาม MOU เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
11 ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อร่างขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
12 การเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดระนอง ตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
13 รายงานผลการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
14 ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พ.ศ. ...//กรมการจัดหางาน
15 การให้สัตยาบันต่อพิธีสารปี ค.ศ.๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐//กรมการจัดหางาน
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2400862 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558