หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(7) มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

จำนวน 113 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 การกำหนดอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
2 ของขวัญปีใหม่กระทรวงแรงงาน ปี ๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
3 ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. .... ของกระทรวงแรงงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
4 การพิจารณาเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามเข้ามาทำงานตาม MOU เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
5 ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อร่างขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ALMM) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
6 การเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดระนอง ตามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
7 รายงานผลการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
8 ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พ.ศ. ...//กรมการจัดหางาน
9 การให้สัตยาบันต่อพิธีสารปี ค.ศ.๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐//กรมการจัดหางาน
10 รายงานผลการจัดกิจกรรม "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน"//กรมการจัดหางาน
11 สถานการณ์ด้านแรงงานเดือนมกราคม ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
12 การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงานและจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติห้กับแรงงานต่างด้าว//กรมการจัดหางาน
13 การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญยชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
14 การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว//กรมการจัดหางาน
15 การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย//กรมการจัดหางาน
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2346077 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558