หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(7) มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

จำนวน 137 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓//กรมการจัดหางาน
2 ร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รวม 3 ฉบับ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓//กรมการจัดหางาน
3 ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐอิสราเอลและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการจ้างแรงงานไทยทำงานชั่วคราวในภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓//กรมการจัดหางาน
4 การขอขยายระยะเวลาการดำเนินการศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (The Temporary Data Collection Centre) ของทางการเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓//กรมการจัดหางาน
5 การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓//กรมการจัดหางาน
6 การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓//กรมการจัดหางาน
7 ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง การผ่อนปรนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓//กรมการจัดหางาน
8 การผ่อนปรนการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยได้ลงนามกับรัฐบาลประเทศคู่ภาคี ตามมติคณะรัฒนาตรี วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓//กรมการจัดหางาน
9 การผ่อนปรนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓//กรมการจัดหางาน
10 ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน การเพิกถอนทะเบียน การกำหนดค่าบริการและวิธีการให้บริการ การขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้และการเพิกถอน ใบอนุญาต พ.ศ. .... ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓//กรมการจัดหางาน
11 ร่างบันทึกความร่วมมือด้านข้อมูลพื้นฐานการจัดระบบและการพำนักของแรงงานที่มีทักษะ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓//กรมการจัดหางาน
12 รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริหารแรงงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Laboure Admimitistration Center) ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
13 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
14 ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) องค์กรเฉพาะสาขาภายใต้มนตรีแรงงานอาเซียน ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
15 คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติรัฐมนตรี (กระทรวงแรงงาน) ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2528580 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558