หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบต่อเอกชน

จำนวน 314 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures : SOP)//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
2 การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
3 การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานในการตรวจสอบคนหางานที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม//กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
4 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนาธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) พ.ศ. ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
5 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๒๑๐/๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการ//กรมการจัดหางาน
6 คู่มือการยื่นคำขอและพิจารณาอนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit และใบอนุญาตดิจิทัล//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
7 คู่มือปฏิบัติงานการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน (Recruitment) (ฉบับปรับปรุง) แบบ Manual//กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
8 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) พ.ศ. ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
9 แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศการทำงานของคนต่างด้าว และนายจ้าง/สถานประกอบการตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม//กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
10 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการคัดเลือก และยกเลิกหน่วยงานเอกชนที่ได้รับหมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑//กองนิติการ
11 ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการโฆษณาการจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๖๑//กองนิติการ
12 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการคัดเลือก และยกเลิกหน่วยงานเอกชนที่ได้รับหมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) พ.ศ. ๒๕๖๑//กองนิติการ
13 แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ การทำงานของคนต่างด้าว และนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑//กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
14 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑//กองนิติการ
15 แนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2681802 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558