หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ

จำนวน 338 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒//กองส่งเสริมการมีงานทำ
3 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
4 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒//กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
5 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
6 แผนปฏิบัติการกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว)//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
7 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
8 แผนปฏิบัติงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561//สำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
9 แผนปฏิบัติการวาระปฏิรูปแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
10 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
11 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑//กองส่งเสริมการมีงานทำ
12 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
13 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑//กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
14 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑//กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
15 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2400850 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558