หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ

จำนวน 334 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
2 แผนปฏิบัติการกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว)
3 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
4 แผนปฏิบัติงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5 แผนปฏิบัติการวาระปฏิรูปแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการจัดหางาน
6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางาน
7 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
8 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมการจัดหางาน
9 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
10 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
11 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
12 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
13 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการจัดหางาน
14 แผนการปฎิบัติการวาระปฏิรูปแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการจัดหางาน
15 แผนการปฎิบัติงานและแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบุคลากร
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2313875 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558