หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ

จำนวน 349 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔//กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
3 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
4 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔//กองส่งเสริมการมีงานทำ
5 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔//กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
6 แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ACTION PLAN 2021)//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
7 แผนปฏิบัติราชการ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
8 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓//กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
9 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓//กองส่งเสริมการมีงานทำ
10 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓//กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
11 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
12 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
13 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒//กองส่งเสริมการมีงานทำ
14 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
15 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒//กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2587116 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558