หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ

จำนวน 357 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
2 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
3 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมการจัดหางาน//กรมการจัดหางาน
4 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕//กองส่งเสริมการมีงานทำ
5 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕//กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
6 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕//กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
7 แผนปฏิบัติราชการกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564//กรมการจัดหางาน
8 แผนปฏิบัติการกรมการจัดหางาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
9 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
10 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔//กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
11 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
12 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔//กองส่งเสริมการมีงานทำ
13 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔//กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
14 แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ACTION PLAN 2021)//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
15 แผนปฏิบัติราชการ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2755165 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558