หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ

จำนวน 351 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 แผนปฏิบัติราชการกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564//กรมการจัดหางาน
2 แผนปฏิบัติการกรมการจัดหางาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
3 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
4 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔//กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
5 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
6 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔//กองส่งเสริมการมีงานทำ
7 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔//กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
8 แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ACTION PLAN 2021)//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
9 แผนปฏิบัติราชการ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
10 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓//กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
11 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓//กองส่งเสริมการมีงานทำ
12 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓//กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
13 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
14 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการจัดหางาน//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
15 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒//กองส่งเสริมการมีงานทำ
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2681794 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558