หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

จำนวน 30 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒//กองส่งเสริมการมีงานทำ
2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)//กรมการจัดหางาน
3 ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
4 ยุทธศาสตร์ การแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
5 แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2560 - 2564//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการจัดหางาน
6 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
7 นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๔ รูปแบบ//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
8 นโยบายเน้นหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน//กรมการจัดหางาน
9 สรุปผลการประชุมสัมมนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯ รับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
10 สรุปคำกล่าวมอบนโยบายอธิบดีกรมการจัดหางาน นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
11 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3 ( พ.ศ.2560 - 2564)//กระทรวงแรงงาน
12 แผนแม่บทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)//กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน
13 ขยายระยะเวลาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ออกไปอีก ๒ ปี (ให้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
14 แนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
15 นโยบายแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๐//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
12

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2400848 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558