หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

จำนวน 26 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2560 - 2564//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการจัดหางาน
2 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
3 นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๔ รูปแบบ//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
4 นโยบายเน้นหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน//กรมการจัดหางาน
5 สรุปผลการประชุมสัมมนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯ รับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
6 สรุปคำกล่าวมอบนโยบายอธิบดีกรมการจัดหางาน นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบปนะมาณ ๒๕๖๑//กรมการจัดหางาน
7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3 ( พ.ศ.2560 - 2564)//กระทรวงแรงงาน
8 แผนแม่บทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)//กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน
9 ขยายระยะเวลาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ออกไปอีก ๒ ปี (ให้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
10 แนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
11 นโยบายแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๐//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
12 หารือเกี่ยวกับพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙//กองนิติการ
13 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organization Governance - OG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559//กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
14 หารือการอนุญาตจัดงานนัดพบตลาดงาน//กองนิติการ
15 สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี//กองแผนงานและสารสนเทศ
12

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2346061 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558