หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 7

7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ

จำนวน 228 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓//กรมการจัดหางาน
2 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว//กรมการจัดหางาน
3 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓//กรมการจัดหางาน
4 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทางานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง//กรมการจัดหางาน
5 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน//กรมการจัดหางาน
6 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอขยายเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019//กรมการจัดหางาน
7 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดประเภทของคนต่างด้าวซึ่งผู้จ้างคนต่างด้าวทำงานได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งการจ้างคนต่างด้าว//กรมการจัดหางาน
8 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๒)//กรมการจัดหางาน
9 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ//กรมการจัดหางาน
10 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019//กรมการจัดหางาน
11 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานการจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ//กรมการจัดหางาน
12 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบรายการให้คนหางานซึ่งเดินทางออกไปทำงานเป็นคนประจำเรือนอกราชอาณาจักรโดยการจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ//กรมการจัดหางาน
13 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
14 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๒//กรมการจัดหางาน
15 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒)//กรมการจัดหางาน
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2469374 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558