หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 7

7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

จำนวน 4 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๙ อำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน//กรมการจัดหางาน
2 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ อำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน//กรมการจัดหางาน กองแผนงานและสารสนเทศ
3 อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน//กรมการจัดหางาน กองแผนงานและสารสนเทศ
4 อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ อำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน//กรมการจัดหางาน กองแผนงานและสารสนเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2681815 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558