หน้าหลัก / ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 9

ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 9

จำนวนที่พบ 2078 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่องชั้นวางแฟ้มที่ 
1 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ของบริษัทจัดหางาน เอ.เอ.อินเตอร์ เอเจนซี่ จำกัด29(1)
2 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน ๓ ฉบับ29(1)
3 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศที่สิ้นสภาพ จำนวน ๑ ฉบับ29(1)
4 คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง สั่งปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘29(1)
5 คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนทำงานในประเทศ29(1)
6 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศสิ้นสภาพ จำนวน ๑ ฉบับ29(1)
7 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน ๑ ฉบับ29(1)
8 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน ๑ ฉบับ29(1)
9 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศที่สิ้นสภาพ จำนวน ๔ ฉบับ29(1)
10 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนซึ่งให้บริการตรวจสุขภาพคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒)29(1)
11 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนซึ่งให้บริการตรวจสุขภาพคนต่างด้าวที่ขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๑)29(1)
12 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒29(1)
13 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ29(1)
14 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน29(1)
15 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศสิ้นสภาพ จำนวน ๑ ฉบับ29(1)
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2439433 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558