หน้าหลัก / เรื่องล่าสุด / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : สัญญาที่ ๑๙๘/๒๕๖๑ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายปฏิบัติงานตำแหน่งนักแนะแนวอาชีพตามโครงการศูนย์ตรีเทพฯ (สจก.๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการกรม

สารสังเขป : เอกสารจัดเก็บอยู่ฝ่ายพัสดุ

วันที่บันทึก : 29/06/2561


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2335100 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558