หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9

9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

      ประเภทข้อมูล 
ประกาศประกวดราคา สอบราคา (ยกเลิกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2755192 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558