หน้าหลัก / ประเภทเอกสารตามมาตรา 9 / 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

จำนวน 396 รายการ
  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 กรมการจัดหางาน//สำนักงานเลขานุการกรม
12345...

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2755124 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558