7(1)โครงสร้างและการจัดองค์กร
7(2)อำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน
7(3)สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
7(4)กฎ มติค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง
9(1)ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชน
9(2)นโยบายและการตีความ
9(3)แผนงานโครงการและงบประมาณ
9(4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
9(5)สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจฯ
9(6)สัญญาสำคัญของรัฐ
9(7)มติ ค.ร.ม.
9(8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
-ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
-สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
-สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 
 
เข้าใช้ที่ระบบอินทราเน็ต
 
 
 
 
 
 
 
 
กฎหมายกรมการจัดหางาน
แรงงานต่างด้าว,แรงงานต่างชาติ
การไปทำงานต่างประเทศ
จัดหางานในประเทศ
การส่งเสริมการมีงานทำ
ตลาดแรงงาน
ผลการปฎิบัติงาน
สถิติการจัดหางาน
ผลงานวิชาการ
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2248-4247 โทรสาร 0-2248-4247 อีเมล์  lib@doe.go.th   ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรตาวิริยา  เติมธนะศักดิ์
จำนวนการเข้าใช้ : 1942045