7(1)โครงสร้างและการจัดองค์กร
7(2)อำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน
7(3)สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
7(4)กฎ มติค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง
9(1)ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชน
9(2)นโยบายและการตีความ
9(3)แผนงานโครงการและงบประมาณ
9(4)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
9(5)สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจฯ
9(6)สัญญาสำคัญของรัฐ
9(7)มติ ค.ร.ม.
9(8)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 
 
เข้าใช้ที่ระบบอินทราเน็ต
 
 
 
 
 
 
 
 
กฎหมายกรมการจัดหางาน
แรงงานต่างด้าว,แรงงานต่างชาติ
การไปทำงานต่างประเทศ
จัดหางานในประเทศ
การส่งเสริมการมีงานทำ
ตลาดแรงงาน
ผลการปฎิบัติงาน
สถิติการจัดหางาน
ผลงานวิชาการ
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการจัดหางาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2248-4247 โทรสาร 0-2248-4247 อีเมล์  lib@doe.go.th   ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรตาวิริยา  เติมธนะศักดิ์
จำนวนการเข้าใช้ : 2257388